ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายรู้เก็บ รู้ใช้ คนกรุงเทพมหานคร ชีวิตมั่นคง : 50290000-3261

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววจี ทีภูเขียว โทร.7239

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริ ให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข และกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยทางการเงิน และจะต้องดำเนินการให้การบริการ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน การวางแผนการเงิน การใช้จ่ายเงินและการลดการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อความเข้มแข็งทางการเงิน ซึ่งจะสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและมีความสุขได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จะต้องดำเนินกิจกรรมในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมวินัยทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ทางด้านการเงินและการขจัดปัญหาความยากจน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขึ้น

50291000/50291000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักงานเขตสาทร เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ๒.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีวินัยการออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงิน สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขและสมศักดิ์ศรี ๒.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในการบริหารจัดการเงินรายได้ของตนเองและครอบครัว ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน 2.4 เพื่อสร้างอาสาสมัครให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สิน (หมอหนี้อาสาประจำเขต) ในการถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สินอื่นๆ ให้กับบุคคลในชุมชนหรือองค์กรต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านบริหารการเงิน การวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจน ในสถานศึกษาในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 8 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน และอาจารย์ จากสถานศึกษาในพื้นที่เขตสาทร ครั้งละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการน้อมนำแนวพระราชดำริตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับ ผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่เขตสาทร ในวันหยุดราชการ จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. และวันทำการปกติ จำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-24)

100.00

24/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก - จ่ายค่าวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดชื้อวัสดุโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:การเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3261

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3261

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **