ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50290000-3270

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

54.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 54.00

นายอำพล ศรีเปารยะ โทร.7226

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย จึงขอความร่วมมือจาก บริษัท ห้าง ร้าน สถานประกอบการ สำนักงาน ชุมชน ครัวเรือน ช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่หมดอายุ กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ สีทาบ้าน หลอดไฟหมดอายุโดยเฉพาะหลอดเรืองแสงซึ่งมีการฉาบสารวาวแสง ยารักษาโรคหมดอายุ ยาทาเล็บ เป็นต้น ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยนำมูลฝอยอันตรายใส่ถุงขยะให้มิดชิด และนำไปทิ้งในถังรองรับมูลฝอยประเภทมูลฝอยอันตราย เพื่อกรุงเทพมหานครจักได้นำไปทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยและให้ความสำคัญของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและ มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไปและนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจาก มูลฝอยทั่วไป 2. เพื่อป้องกันประชาชนนำมูลฝอยอันตรายทิ้งลงในคู คลอง ที่รกร้าง ที่ว่าง 3. เพื่อจัดเก็บและนำมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ส่งกรุงเทพมหานครจักได้นำไปทำลายอย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงพิษภัยของขยะอันตรายหากไม่ได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-05-23)

54.00

23/05/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จำนวน 950 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-25)

50.00

25/04/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้จำนวน 2.97 ตัน ประจำเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายภายในพื้นที่เขตสาทร 1.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ได้จำนวน 0.99 ตัน 2.รวม ต.ค.62 - ก.พ. 63 รวมทั้งสิ้น 6.05 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-13)

35.00

13/2/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย 1.ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 600 กิโลกรัม 2.ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 420 กิโลกรัม (รวม ต.ค.62 - ม.ค.63 รวมทั้งสิ้น 5.06 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอันตราย น้ำหนักรวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 รวม 4.04 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ทุกวันอาทิตย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดพื้นที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่อง การลดและคัดแยกขยะกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและ มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอย อิเล็กทรอนิกส์
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3270

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3270

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0838

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
8.00

100 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
8.00

100 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **