ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50290000-3271

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายชาตรี น้อยเหมือนพันธ์ โทร.7226

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะล้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการชักลากมูลฝอยในชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นชุมชนที่รถยนต์เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึง

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดการมูลฝอยด้วยตนเองโดยการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ 5 ชุมชน ชุมชนโรงน้ำแข็ง ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ชุมชนศรีสุริโยทัย ชุมชนบ้านแบบ ชุมชนกุศลทอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-23)

55.00

23/05/2563 : ดำเนินการตั้งงบเปิดจ่ายเงินค่าตอบแทนของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวนเงิน 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-25)

50.00

25/04/2563 : ดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครชักลากชุมชน จำนวน 5 ชุมชน 8 คน พร้อมเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน มี.ค. 63 จำนวน ทั้งสิ้น 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : ดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครชักลากชุมชน จำนวน 5 ชุมชน 8 คน พร้อมเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 1.ประจำเดือน ก.พ. 63 จำนวน ทั้งสิ้น 18,000 บาท 2.ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 จำนวน 90,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : ดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครชักลากชุมชน จำนวน 5 ชุมชน 8 คน พร้อมเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 1.ประจำเดือน ม.ค. 63 จำนวน ทั้งสิ้น 18,000 บาท 2.ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ม.ค. 63 จำนวน 72,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : ดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครชักลากชุมชน จำนวน 5 ชุมชน 8 คน พร้อมเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 จำนวน 54,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : ดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครชักลากชุมชน จำนวน 5 ชุมชน 8 คน พร้อมเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 จำนวน 36,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ - เบิกจ่ายค่าตอบแทน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3271

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3271

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0837

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
10.00

100 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

0 / 0
2
10.00

100 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **