ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50290000-3273

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

66.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 66.00

นายชาตรี น้อยเหมือนพันธ์ โทร.7226

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร เป็นแหล่งเศรษฐกิจ มีประชาชนและประชากรแฝงพักอาศัยเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น สภาพพื้นที่ความเป็นอยู่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาการเพิ่มขึ้นของมูลฝอยเนื่องจากประชาชนไม่คัดแยกขยะมูลฝอย ทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นเวลา ทิ้งขยะมูลฝอยในที่ว่าง ที่รกร้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้เพิ่มขึ้นควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคม เช่น การสร้างจิตสำนึก การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอย เพราะมูลฝอยเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมใจกัน ลดและคัดแยกมูลฝอย พร้อมทั้งนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่เขตสาทรรู้จักการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก นำไปเลี้ยงสัตว์ เปลือกผลไม้ นำไปทำขยะหอม วัชพืชใบไม้ กิ่งไม้ นำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดให้น้อยที่สุด

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ กลุ่มเป้าหมาย ในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดโดยการคัดแยกมูลฝอยและนำมูลฝอยอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

เป้าหมายของโครงการ

ลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-23)

66.00

23/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-04-25)

66.00

25/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมขยะอินทรีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-13)

60.00

13/2/2563 : ดำเนินการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์เพื่อนำกลับมาแปรรูปทำปุ๋ยชีวภาพ (น้ำขยะหอม) ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 ได้น้ำหนัก 214.73 ตัน (รวมน้ำหนักตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ทั้งสิ้น 402.03 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-28)

55.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-25)

55.00

25/12/2562 : 1.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยชีวภาพ (น้ำขยะหอม) จำนวน 6 รายการ ตามโครงการค่าใช่จ่ายในการาส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวนเงิน 49,990 บาท 2.ดำเนินการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์เพื่อนำกลับมาแปรรูปทำปุ๋ยชีวภาพ (น้ำขยะหอม) ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 ได้น้ำหนัก 187.304 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-26)

50.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงานการจัดเก็บขยะอินทรีย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บขยะอินทรีย์ตามสถานที่ต่างๆ ที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบ/ติดตามผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3273

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3273

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0837

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
10.00

100 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

0 / 0
2
10.00

100 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **