ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด : 50290000-3274

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชาตรี น้อยเหมือนพันธ์ โทร.7226

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดโดยรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ออกจากมูลฝอยประเภทอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด เพื่อสื่อสารเผยแพร่วิธีการนำมูลฝอยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเครือข่ายในการคัดแยก รวบรวม และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยอินทรีย์เพื่อการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาใช้ประโยชน์ โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ หรือนำไปเลี้ยงสัตว์

เป้าหมายของโครงการ

มีระบบคัดแยกขยะและกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เรื่องการลดและคัดแยกขยะอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-25)

100.00

25/07/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ได้ตามครบตามเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย 4,188.33 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บได้ 4,423.51 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-06-25)

96.00

25/06/2563 : ดำเนินการจัดเก็ฐขยะอินทรีย์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 ได้จำนวน 4185.41 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-23)

66.00

23/05/2563 : อยู่่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บเก็บและรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-04-25)

66.00

25/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-02-25)

62.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-02-13)

62.00

13/2/2563 : ดำเนินการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดตามพื้นที่เขตสาทร และบนสำนักงาน ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63ได้น้ำหนัก 1,393.03 ตัน (รวมน้ำหนักตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ทั้งสิ้น 3,359.99ตัน )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-28)

60.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-25)

60.00

25/12/2562 : ดำเนินการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดตามพื้นที่เขตสาทร และบนสำนักงาน ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 ได้น้ำหนัก 1,966.964 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อออกประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0841

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.82

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
10.00

0 / 0
3
15.00

0 / 0
4
17.82

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **