ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ : 50290000-3275

สำนักงานเขตสาทร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

-

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการเร่งรัดจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ตลอดจนเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ ซึ่งยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระเป็นเป้าหมายหนึ่งของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตสาทร คือ “ตัวชี้วัดที่ 14 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)” ค่าเป้าหมายร้อยละ 25 ของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด ฝ่ายรายได้ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดดังกล่าว

50290500/50290500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้ค้างของฝ่ายรายได้เขตสาทร 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. มีการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ.2546 กับผู้ค้างภาษีทุกราย ที่สามารถดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวได้ ถึงกระบวนการสืบสวนหาทรัพย์สิน 2. สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของยอดค้างชำระที่สามารถดำเนินการตามระเบียบยึดอายัดฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ท 3 ซึ่งได้ออกหนังสือเตือน สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ 1,106,232.07 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...**************************รอการรายงาน******************

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีลูกหนี้ค้างชำระที่สามารถดำเนินการตามระเบียบยึดอายัดฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามระเบียบยึดอายึด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3275

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3275

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0824

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษีระดับของตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **