ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี (กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) : 50290000-3275

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

95.02

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.02

นายนัตชัย ทับเจริญ โทร 7222

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เพื่อการจัดเก็บภาษี ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเรื่องใหม่ ประชาชนผู้มีหน้าที่ เสียภาษีในพื้นที่เขตสาทร ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีตลอดจนบทกำหนดโทษกรณีค้างชำระภาษีดังกล่าว ฝ่ายรายได้ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนในพื้นที่เขตสาทรทราบและตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

50290500/50290500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับประชาชนในพื้นที่เขตสาทร 2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. เพื่อลดปัญหาลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 20 ครั้ง 2. แจกเอกสารแผ่นพับ จำนวน 10,000 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ครบแล้ว ตามแผนการออกประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เพื่อให้ประชาชสนตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและลดปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ควรมีการออกประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-08-25)

77.00

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-07-30)

76.00

30/07/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ และเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันการค้างชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-06-26)

59.00

26/06/2563 : ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-05-28)

52.00

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน เนื่องจากเป็นภาษีใหม่ ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีตลอดจนบทกำหนดโทษกรณีค้างชำระภาษีดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจกับประชาชน เนื่องจากประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-30)

48.00

30/04/2563 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อป้องกันการค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.25 (2020-04-29)

48.25

29/4/2563 : ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี ตลอดจนบทกำหนดโทษกรณีค้างชำระภาษี โดยออกประชาสัมพันธ์ไปแล้วจำนวน 9 ครั้ง จากเป้าหมาย 20 ครั้ง รวมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 4,500 ฉบับ สามารถจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ได้จำนวน 26,533,481.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-25)

42.00

25/3/2563 : ประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กำหนดไว้ จากเป้าหมาย 20 ครั้ง ออกประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จำนวน 7 ครั้ง โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปแล้วจำนวน 3,500 ฉบับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-28)

22.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับตามแผนท่กำหนด ณ ซอยจันทน์ 16 / ซอยสาทร 11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ท 3 ซึ่งได้ออกหนังสือเตือน สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ 1,106,232.07 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...**************************รอการรายงาน******************

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีลูกหนี้ค้างชำระที่สามารถดำเนินการตามระเบียบยึดอายัดฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามระเบียบยึดอายึด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3275

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3275

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.02

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
42.00

100 / 0
3
59.50

0 / 0
4
95.02

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.02

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
48.00

100 / 0
3
59.50

0 / 0
4
95.02

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **