ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี (กิจกรรมติดตามเร่งรัดภาษีค้างชำระ) : 50290000-3276

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นายนัตชัย ทับเจริญ โทร 7222

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เพื่อการจัดเก็บภาษี ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเรื่องใหม่ ประชาชนผู้มีหน้าที่ เสียภาษีในพื้นที่เขตสาทร ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีตลอดจนบทกำหนดโทษกรณีค้างชำระภาษีดังกล่าว ฝ่ายรายได้ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนในพื้นที่เขตสาทรทราบและตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

50290500/50290500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับประชาชนในพื้นที่เขตสาทร 2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. เพื่อลดปัญหาลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 20 ครั้ง 2. แจกเอกสารแผ่นพับ จำนวน 10,000 ฉบับ 3. ติดตามเร่งรัดภาษีค้างชำระ ให้ได้ตมกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : อยู่ระหว่างขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการหรือควบคุมได้ และส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงาน (เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายการชำระภาษีจากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ทันภายในปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ : ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายการชำระภาษีจากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

2020-9-22 : ดำเนินการอุทธรณ์ตัวชี้วัด เนื่องจากมีการขยายการชำระภาษีจากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ขยายการชำระภาษีจากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-08-25)

77.00

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันการค้างชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-07-30)

76.00

30/07/2563 : ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.50 (2020-06-26)

59.50

26/6/2563 : ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-05-28)

52.00

28/05/2563 : ออกประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นภาษีใหม่ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเเอง โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ของผู้ชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-30)

48.00

30/04/2563 : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การเสียภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.25 (2020-04-29)

48.25

29/4/2563 : เร่งรัดประชาสัมพันธ์ประชาชน/ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีติดต่อเพื่อชำระหนี้ค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-25)

42.00

25/3/2563 :ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษีเพื่อมิให้เกิดการค้างชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-25)

60.00

25/11/2562 : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลภาษี 3 ประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...**************************รอการรายงาน******************

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการสำรวจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมข้อมูลการสำรวจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือขอความร่วมมือฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสำรวจเพื่อขยายฐานภาษี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนออกสำรวจ กำหนดพื้นที่ลงสำรวจเป็นซอย/ถนน โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจนครบทุกซอย/ถนน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด สำรวจ-ประชาสัมำันธ์
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:นำข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจและข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:กรณีตรวจสอบพบที่ดิน โรงเรือนและป้าย รายใหม่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3276

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3276

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0824

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษีระดับของตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
42.00

100 / 0
3
59.50

0 / 0
4
0.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษีระดับของตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

100 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **