ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมล้างทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน : 50290000-3280

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวุฑฒิชัย เกตุนิรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 7215

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

--สำนักงานเขตสาทรมีพื้นที่ในการดูแล 9.3260 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มในอดีตประชาชนใช้น้ำจากคู คลอง เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ต่อมาความเจริญทางเศรษฐกิจเติบโตมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามลำดับทำให้เป็นชุมชนอาศัยอยุ่หนาแน่น ทำให้สภาพคู คลอง ที่เป็นทางระบายน้ำถูก ปิดกั้นขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

50290300/50290300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝน เพื่อเป็นการระบายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

-ลดจุดน้ำท่วมขังให้หมดไป -เพื่อจัดการการระบายน้ำให้เร็วที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-30)

100.00

30/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -ล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ โดยการจ้างเหมา ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว -ล้างทำควมสะอาด ท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 20 ซอย ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-28)

75.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ จำนวน 3 ซอย ความยาว 1,037 เมตร -ลอกท่อโดยการจ้างเหมา ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 ซอย ความยาว 24,245 เมตร อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน มกราคม 2563 ลอกท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต ได้จำนวน 13 ซอย ความยาว 5,524 เมตร ลอกท่อระบายน้ำ โดยการจ้างเหมา ได้จำนวน 35 ซอย ความยาว 19,954 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 7 ซอย ความยาว 1,911 เมตร โดยการจ้างเหมา อยู่ระหว่งลงนามสัญญา วันที 27 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการลอกท่อโดยแรงงานเขต ได้จำนวน 5 ซอย ความยาว 1,123 เมตร ดำเนินการลอกท่อโดยการจ้างเหมา ได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 20 ซอย ความยาว 10,476 เมตร เดือนตุลาคม 62 ลอกท่อโดยแรงงานเขต ได้จำนวน 2 ซอย ความยาว 497 เมตร เดือนลอกท่อโดยการจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุมัติแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3280

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3280

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0827

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **