ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ School Zone Safety Zone หน้าโรงเรียนปลอดภัย หนูๆ อุ่นใจกับพี่ๆ เทศกิจ : 50290000-3281

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ปิบลักษณ์ แสงศลิา โทร 7236

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เขตสาทรเป็นพื้นที่ชั้นในที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร ที่พักอาศัย และด้านอื่นๆ สำนักงานเขตสาทรโดยฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำโครงการอาสาจราจรขึ้นเพื่ออำนวยควาามสะดวกด้านการจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ตลอดจนเด็กนักเรียนในพื้นที่เขต

50290900/50290900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1)เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาด้านการจราจร 2)เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน

เป้าหมายของโครงการ

-เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมอาสาจราจรปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/คน/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-26)

75.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมปฏิบัติหน้าที่หน้าโรงเรียนที่มัปัญหาด้านการจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจนท.เทศกิจที่ผ่านการอบรมอาสาจราจร ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดอกด้านจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัตืหน้าที่อาสาจราจร วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเ้รียน เตรียมแบบรายงานส่งสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-05-31)

53.00

31/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร.ร ปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่งดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากหยุดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-สภาพการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนส่งผลให้ผู้ปกครองจอดรถรับส่งนักเรียนนอกพื้นที่ที่ทางโรงเรียนกำหนด หรือบางโรงเรียนไม่มีพื้นที่สำหรับจัดให้ผู้ปกครองรับส่งนักเรียนทำให้เกิดปัญหาจราจร -โรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทำให้การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขาดความต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :-กำหนดให้โรงเรียนที่มีปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนจัดสถานที่สำหรับจอดรับส่งนักเรียน

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนไม่มีสถานที่สำหรับจัดเป็นที่จอดรถรับส่งนักเรียนทำให้เกิดปัญหาการจราจรชั่วโมงเร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายจนท.ปฏิบัติภารกิจ (เริ่มภารกิจวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนเปิดภาคเรียน)

** ปัญหาของโครงการ :1.โรงเรียนมีพื้่นที่สำหรับผู้ปกครองจอดรับส่งไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร 2.ผู้ปกครองนักเรียนจอดรถรับส่งบุตรหลานนอกจุดที่โรงเรียนจัดไว้ให้ ทำให้เกิดปัญหาด้านการจาจร 3.จำนวน จนท.ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวน ร.ร.ในพื้นที่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3281

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3281

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0831

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **