ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย) : 50290000-3282

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ปิยลักษณ์ แสงศิลา (7236)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสำรวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (รวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ)จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนและท่าเทียบเรือ การเฝ้าระวังและตรวจตรา หมายถึง สำนักงานเขต มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน และท่าเทียบเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

50290900/50290900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสาทร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทราบถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 3.เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 4.เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.ลดโอกาสก่ออาชญากรรม 2.ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 3.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข โดยการเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) ในพื้นที่เขตสาทร รวม 7 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 1 วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้ง/วัน.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่ี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) จำนวน 3 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาญากรรม 3 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตู้เขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินการให้ผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความชำนาญ กรณีเผชิญเหตุร้ายต้องประสานหน่วยงานอื่น(ตำรวจ)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

2020-1-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชัีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :1 เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญ และไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตราและแก้ปัญหาอันตรายที่ต้องเผชิญเหตุร้าย 2 จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ซึ่งมีอำนาจเฉพาะ

** อุปสรรคของโครงการ :จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น..

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง ยานพาหนะ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

2019-10-30 : จัดจนท.เทศกิจออกตรวจพืนที่เสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยอย่างน้อย จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (พื้นที่เขตสาทรมีจุดเสี่ยงภัย 7 จุด) จุดที่ 1 ศูนย์กีฬาเขตสาทร จุดที่ 2 ใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ จุดที่ 3 อาคารร้างสาทร ยูนิค ทาวเวอร์ จุดที่ 4 ลานกีฬาดอนกุศลร่วมใจ จุดที่ 5 ลานกีฬาสวนหย่อมอยู่ดี จุดที่ 6 ซอยพระพินิจ จุดที่ 7 สวนหย่อมใต้สะพานสมเด็จพระเจ

** ปัญหาของโครงการ :จนท.ขาดทักษะความชำนาญ และไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตราแก้ไขอันตรายที่ต้องเผชิญเหตุร้าย

** อุปสรรคของโครงการ :ให้ความสำคัญกับงานด้านบูรณาให้มีการตรวจตราร่วมกัน จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่นไฟฉาย กระบองไฟ ยานพาหนะ

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-29)

0.00

เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 จุด มีการตรวจตราอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ อาจเกิดเหตุร้ายในการปฏิบัติหน้าที่

** อุปสรรคของโครงการ :ควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3282

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3282

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0831

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **