ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย และการตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) : 50290000-3284

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปิยลักษณ์ แสงศิลา (7236)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสำรวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (รวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ) จุดเสี่ยงต่อ ความปลอดภัยทางถนน และท่าเทียบเรือ การเฝ้าระวังและตรวจตรา หมายถึง สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน และท่าเทียบเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม หมายถึง การตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง

50290900/50290900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันอาชญากรรมโดยการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต 1)เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2)เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3)เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 4)เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-31)

40.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (ฝ่ายรักษา) /เปลี่ยนลอดไฟฟ้าส่องส่ว่างที่ชำรุดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (โยธา) ตรวจประสิทธิิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ฝ่ายรักษา ตัดแต่งกิ่งไม้ และเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมจุดเสี่ยงภัย จำนวน 7 จุด และตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่เทศกิจขาดทักษะความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีพบกล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเบ้องต้นกรณีพบกล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรให้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักการจราจรและขนส่งร่วมตรวจด้วย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง CCTV ทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตู้เขียวและกล้องวงจรปิด CCTV

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง CCTV จำนวน 1 ครั้ง/วัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาระหว่างดำเนินการของเดือนนี้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จนท.เทศกิจตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีที่ตรวจพบความชำรุดของกล้อง CCTV ต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-28)

0.00

2020-1-28 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-27)

0.00

2020-1-27 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญ....

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญ และไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา การแก้ไขปัญหากรณีเผชิญเหตุร้าย การดำเนินการต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจโดยตรง

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจตราเฝ้าระวังและปรับปรุงให้พื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายกับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตราการแก้ไขปัญหาอันตรายกรณีที่ต้องเผชิญเหตุร้าย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย และการตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญในการตรวจตรา การแก้ไขปัญหา อาจได้รับอันตราจจากการตรวจตรา การดำเนินการตามโครงการจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น จนท.ตำรวจ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจโดยตรง ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) ในพื้นที่เขตสาทร รวม 12 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) ในพื้นที่เขตสาทร รวม 12 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดและขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จำนวน 16 ครั้ง/เดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3284

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3284

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0831

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **