ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด : 50290000-3285

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชูชัย เธียรเอกพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

50290300/50290300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอาชญากรรม -เพิ่มพื้นที่แสงสว่าง

เป้าหมายของโครงการ

- จัดทำแผนติดตั้ง / ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ - ดำเนินการติดตั้ง / ซ่อมแซมตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 4 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ จำนวน 2 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ จำนวน 12 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน - ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดืนอกรกฎาคม 2563 จำนวน 27 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ราย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 10 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน พฤษภาคม 2563 -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ดวง - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน พฤษภาคม 2563 -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ดวง -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน จำนวน - ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน จำนวน 25 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 63 จำนวน - ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 28 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้จำนวน 2 ดวง -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้ 31 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไ ม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-29)

45.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 ดวง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 31 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. 62 จำนวน - ดวง -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. จำนวน 37 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 17 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนที่กำหนด เดือนตุลาคม 62 -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ราย -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนุมัติแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3285

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3285

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0831

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **