ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสาทรร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไฟสว่าง (Klong Wat Yan - Miracle of Sathon) : 50290000-3287

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นายยูสรี หะมะ โทร 7207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในพื้นที่ที่เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ปัญหาสิ่งรุกล้ำตามแนวพื้นที่คลอง อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพริมคลอง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน การพัฒนาพื้นที่ริมคลองของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนเป็นฐานจึงมีส่วนสำคัญร่วมกันในการปรับปรุงคลองให้สวยงาม พัฒนาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น และสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวชุมชนได้ ภายใต้หลักคิด เข้าใจ ประวัติชุมชน วิถีชีวิตและของดีชุมชน เข้าถึง ระเบิดจากความต้องการภายในชุมชน รู้จักสมาชิกชุมชน และผลักดันสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนทรัพยากรและวิธีคิดโดยชุมชน เพื่อชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้การแสวงหาภาคีเครือข่ายในพื้นที่นับเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นกันเพื่อสร้างความยั่งยืนและดึงจุดแข็งศักยภาพขององค์กรได้ อีกทั้งผลักดันต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยการปั่นจักรยาน สร้างจุดสัญลักษณ์สำคัญเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ โดยมีสำนักงานเขตสาทรทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมมือประสานกันกับเครือข่ายที่ช่วยหนุนเสริมกิจกรรมสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มูลนิธิทีเอ็มบี (กลุ่มไฟ ฟ้า จันทน์) สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการใกล้เคียง

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะดำเนินการ 1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น 3. เพื่อจัดการไม่ให้มีขยะในคลองวัดยานนาวา 4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา 5. ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยการตรวจวัดดัชนีชี้วัดค่าปริมาณออกซิเจน ที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) และดัชนีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมเปิดพื้นที่เพ้นท์ภาพ Street Art สร้าง Landmarks ชุมชนริมคลอง และกิจกรรมสร้าง/ปรับปรุงสวนหย่อม “สวนสามัคคี” จำนวน 10 จุด 3.ไม่มีขยะในคลองวัดยานนาวา 4. ประสานความร่วมมือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา จำนวน 10 จุด เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ริมคลอง 5. ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง ช่วงแรก และยังคงรักษาสภาพคลองเป็นประจำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-31)

55.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่ได้มีการดำเนินการความคืบหน้า แต่ได้รักษาสภาพคลองเป็นประจำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/04/2563 : เนื่องจากเกิดปัญหา สถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินการต่างๆ ต้องชะลอ ทั้งในเรื่องการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุมสรุปความชัดเจนของแต่ละคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว 2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น TPIPl ต่างๆ 3. พูด ทำความเข้าใจ กับคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 4. กำหนดจุดทำ STREET ART เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 จุด 5. จัดตั้ง LINE Official สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(รอดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงาน - ประชุมชี้แจง - ส่วหนังสือขอตรวจคุณภาพน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานงาน วางแผนการทำงานภายในหน่วยงาน และรอมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการที่ดีที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งคณะกรรมการร่วม และคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมโดยชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3287

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3287

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0832

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
45.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **