ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสาทรร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไฟสว่าง (Klong Wat Yan - Miracle of Sathon) : 50290000-3287

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายยูสรี หะมะ โทร 7207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในพื้นที่ที่เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ปัญหาสิ่งรุกล้ำตามแนวพื้นที่คลอง อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพริมคลอง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน การพัฒนาพื้นที่ริมคลองของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนเป็นฐานจึงมีส่วนสำคัญร่วมกันในการปรับปรุงคลองให้สวยงาม พัฒนาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น และสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวชุมชนได้ ภายใต้หลักคิด เข้าใจ ประวัติชุมชน วิถีชีวิตและของดีชุมชน เข้าถึง ระเบิดจากความต้องการภายในชุมชน รู้จักสมาชิกชุมชน และผลักดันสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนทรัพยากรและวิธีคิดโดยชุมชน เพื่อชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้การแสวงหาภาคีเครือข่ายในพื้นที่นับเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นกันเพื่อสร้างความยั่งยืนและดึงจุดแข็งศักยภาพขององค์กรได้ อีกทั้งผลักดันต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยการปั่นจักรยาน สร้างจุดสัญลักษณ์สำคัญเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ โดยมีสำนักงานเขตสาทรทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมมือประสานกันกับเครือข่ายที่ช่วยหนุนเสริมกิจกรรมสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มูลนิธิทีเอ็มบี (กลุ่มไฟ ฟ้า จันทน์) สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการใกล้เคียง

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะดำเนินการ 1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น 3. เพื่อจัดการไม่ให้มีขยะในคลองวัดยานนาวา 4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา 5. ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยการตรวจวัดดัชนีชี้วัดค่าปริมาณออกซิเจน ที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) และดัชนีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมเปิดพื้นที่เพ้นท์ภาพ Street Art สร้าง Landmarks ชุมชนริมคลอง และกิจกรรมสร้าง/ปรับปรุงสวนหย่อม “สวนสามัคคี” จำนวน 10 จุด 3.ไม่มีขยะในคลองวัดยานนาวา 4. ประสานความร่วมมือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา จำนวน 10 จุด เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ริมคลอง 5. ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดกิจกรรม 1. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ ผลการตรวจคุณภาพน้ำ DO (mg/l) BOD (mg/l) ตรวจน้ำเมื่อ ครั้งที่ 0 พฤศจิกายน 2563 0.0 13 28 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2563 4.6 3 24 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2563 4.8 4 13 สิงหาคม 2563 ค่าเฉลี่ย 3.13 6.67 ดีขึ้น ดีขึ้น 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น - กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Canal Art ศิลปะริมคลอง สร้าง Landmarks ริมคลอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ATM Spray และ บริษัท ยู.อาร์.เคมิคอล จำกัด พร้อมด้วยศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต ตลอดกำแพงยาวรวมกว่า 620 เมตร รวมจุดเด่นทั้งสิ้น 8 โซน (จุด) 1) โซนสัตว์น่ารัก 2) โซนคลองกับลอยกระทง 3) โซนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชน 4) โซนมั่งมีศรีสุข 5) โซนป่าไม้ใหญ่กับผู้คน 6) โซนรักษ์น้ำ 7) โซนวิถีชุมชน และ 8) โซนป่าช้าวัดดอน - กิจกรรมตกแต่งสวนสามัคคี 9) จุดที่ 1 ลานใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ 10) จุดที่ 2 สวนข้างคลองวัดยานนาวา (ตรอกศรีฯ) 11) จุดที่ 3 บริเวณข้างคลองวัดยานนาวา 12) จุดที่ 4 สวนผักชุมชนคลองวัดยานนาวา 3. ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 (7 เดือน นับจากเริ่มกิจกรรม) จึงถึงเดือนตรวจประจำเดือนกันยายน 2563 คณะทำงานการติดตามและประเมินผล ตรวจประเมินไม่พบว่ามีขยะในคลอง ณ วันที่ตรวจ 4. ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา ก่อนการดำเนินโครงการ คณะทำงานการติดตามและประเมินผล ตรวจพบมีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา มีความยาวพื้นที่รุกล้ำรวม 70 เมตร จากทั้งหมด 920 เมตร เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 คณะทำงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกวดขัด เป็นผลทำให้ 1) ปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา ไม่พบว่ามีการบุกรุกหรือสิ่งกีดขวางรุกล้ำ 2) คณะทำงาน โดยฝ่ายเทศกิจ กำชับกวดขันมิให้มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลอง 5. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา 1) สำนักงานเขตสาทร ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จำนวน 13 จุด ตามที่ประชาชนในพื้นที่แนะนำไว้ ประกอบด้วย - ทางเข้าคลองวัดยานนาวา ฝั่งถนนเจริญจรุง จำนวน 8 จุด - ใต้ต้นกร่าง ชุมชนศรีสุริโยทัย จำนวน 2 จุด - กลางคลองวัดยานนาวา ชุมชนบ้านแบบ จำนวน 1 จุด ทั้งนี้ ไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้ดำเนินการมีทั้งในส่วนของบ้านเรือนประชาชนเป็นผู้ติดตั้งและผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยของชุมชน 6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน บริเวณนั้น กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชนบริเวณนั้น ซึ่งคณะผู้จัดทำได้กำหนดกิจกรรมจำแนกตาม WOW ดังนี้ ด้าน ดำเนินการสำเร็จ ครบถ้วน (1) WOW คลองน้ำใส (1.1) กิจกรรมติดตั้งถังดักไขมัน ไม่น้อยกว่า 100 หลัง  (1.2) กิจกรรมจัดหาและติดตั้งกังหันน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ  (1.3) กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกแบบคอกลอยน้ำ เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสีย  (1.4) ร่วมจัดตั้งกลุ่ม “เยาวชนรักษ์คลองวัดยานนาวา” จำนวน 1 กลุ่มใหญ่ และ 3 กลุ่มย่อย  (1.5) กิจกรรมจัดเก็บขยะใน/ริมคลอง ของกลุ่มอาสาชุมชน 3 ชุมชน และสำนักงานเขตร่วมประสานชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่คลองวัดยานนาวาเพิ่มเติม  (2) WOW คลองสวย ภูมิทัศน์สวยงาม (2.1) ตกแต่งสวนหย่อม “สวนสามัคคี” จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด  (2.2) กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Street Art สร้าง Landmarks ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชมวิถีชีวิตและพื้นที่  (3) WOW ริมคลองไฟสว่าง ปลอดภัย (3.1) ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จุดล่อแหลม จำนวนติดตั้งรวม 10 จุด  (4) WOW สร้างการรับรู้และเสริมสร้างคุณค่าของคลอง (4.1) กิจกรรมพื้นที่สาธารณะนิทรรศการเสวนา “เล่าเรื่อง 3 ชุมชน 3 วัฒนธรรม”  (4.2) กิจกรรม “ช้อป-ชิม-ปั่น ริมคลองวัดยานนาวา”  (4.3) กิจกรรม “เด็ก-ฟื้น-เมือง”  7. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล ได้ทำการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินโครงการหลายครั้งและหารือ สำรวจความคติดเห็นเป็นระยะ ๆ ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงานภายนอก และระดับชุมชน และได้ทำการรวบรวมสรุปเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน ร้อยละความสำเร็จ ๑. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ก่อนดำเนินโครงการ ดีกว่าค่าเฉลี่ย ก่อนการดำเนินการ ดีกว่าค่าเฉลี่ย ก่อนการดำเนินการ 100 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงาม มากขึ้น แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ไม่น้อยกว่า 10 จุด จำนวน 12 จุด 100 3. ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 4. ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา ร้อยละ 100 (912 ม.) ร้อยละ 100 100 5. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณ คลองวัดยานนาวา 10 จุด 11 จุด 100 6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วม ดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม กิจกรรม 100 7. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 100 ร้อยละความสำเร็จภาพรวม 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง ช่วงแรก และยังคงรักษาสภาพคลองเป็นประจำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-31)

55.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่ได้มีการดำเนินการความคืบหน้า แต่ได้รักษาสภาพคลองเป็นประจำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/04/2563 : เนื่องจากเกิดปัญหา สถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินการต่างๆ ต้องชะลอ ทั้งในเรื่องการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุมสรุปความชัดเจนของแต่ละคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว 2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น TPIPl ต่างๆ 3. พูด ทำความเข้าใจ กับคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 4. กำหนดจุดทำ STREET ART เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 จุด 5. จัดตั้ง LINE Official สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(รอดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงาน - ประชุมชี้แจง - ส่วหนังสือขอตรวจคุณภาพน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานงาน วางแผนการทำงานภายในหน่วยงาน และรอมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการที่ดีที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งคณะกรรมการร่วม และคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมโดยชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3287

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3287

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0832

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
45.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **