ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ : 50290000-7065

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวปิยลักษณ์ แสงศิลา โทร. 082-9168964

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีการอพยพแรงงานเพิ่มมากขึ้น มีการแย่งงานกันทำ และมีอัตราว่างงานสูง ทำให้นำไปสู่ปัญหาการก่ออาชญากรรม การฉกชิงวิ่งราว การลักทรัพย์ การทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคม ที่สำคัญที่หน่วยงานราชการจะต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไข ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่เขตสาทรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงจัดทำโครงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

50290900/50290900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ประชาชนในพื้นที่เขตสาทร ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 3. ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ 4. สามารถสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล่้องวงจรปิด CCTV

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-7065

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-7065

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-853

ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **