ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ : 50290000-7065

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปิยลักษณ์ แสงศิลา โทร. 082-9168964

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีการอพยพแรงงานเพิ่มมากขึ้น มีการแย่งงานกันทำ และมีอัตราว่างงานสูง ทำให้นำไปสู่ปัญหาการก่ออาชญากรรม การฉกชิงวิ่งราว การลักทรัพย์ การทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคม ที่สำคัญที่หน่วยงานราชการจะต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไข ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่เขตสาทรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงจัดทำโครงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

50290900/50290900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ประชาชนในพื้นที่เขตสาทร ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 3. ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ 4. สามารถสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : - การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด 5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-27)

85.00

27/07/2564 : - การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด 5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : - การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด 5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-24)

65.00

24/05/2564 : - การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด 5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-24)

55.00

24/04/2564 : - การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด 5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : - การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด 5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-01)

45.00

- การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด 5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-28)

35.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทดสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

25/01/2564 : - การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัย 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวระวังภัยและจุดเสี่ยงภัยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนด 5. ติดตั้งป้ายเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 6. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 7. มีการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพืนที่เสี่ยงภัย ติดตั้งตู้เขียวระวังภัย ติดตั้งป้ายเตือนภัยอาชญากรรม จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล่้องวงจรปิด CCTV

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-7065

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-7065

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-853

ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **