ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประชุมครู : 50300000-3264

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล โทร 02-2913 800 ต่อ 5926-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษามีองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้าง ซึ่งบุคลากรดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การจัดการศึกษาครูผู้สอนต้องมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน โดยความพร้อมของครูผู้สอนจะกระทำได้หลายแนวทางด้วยกัน แนวทางหนึ่งคือการจัดการประชุม สัมมนา ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังได้รับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในด้านการศึกษาอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาข้าราชการครู เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อประโยชน์และความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม

50300700/50300700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้งในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับทราบแนวทางการจัดการศึกษาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในระดับท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) และระดับชาติ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตบางคอแหลม และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 คน 2. ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา และทิศทางในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-20)

0.00

20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-17)

35.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานโรงเรียนในสังกัดเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-20)

25.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหารว่างแลเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดวันในการประชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : กำหนดวันในการประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดวันในการดำเนินโครงการและหัวข้อในการประชุมครู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมหัวข้อในการจัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนในการกำหนดแนวทางการจัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานผู้เข้าร่วมประชุมและสถานที่ในการจัดการประชุม
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เตรียมการและประสานงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการประชุมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3264

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3264

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **