ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50300000-3265

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล โทร 02-2913 800 ต่อ 5926-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

50300700/50300700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและผู้ตาม 3. เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 คณะวิทยากรลูกเสือ-ยุวกาชาด จำนวน 60 คน 1.2 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 หมู่ ๆ ละ 8 คน จำนวน 240 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และวิธีการของลูกเสือยุวกาชาด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด และใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ 2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ-หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดให้เพียงพอกับจำนวนหมู่ลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยุวกาชาดของโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-20)

0.00

20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-17)

0.00

17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการไปพลางก่อนเนื่องจากเกิดโรคระบาด covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-20)

25.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดโครงการวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส จ.ราชบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันในการประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อหาสถานที่และกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการลูกเสือ-ยุวกาชาด เขตบางคอแหลม ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาสถานที่ฝึกอบรม พร้อมทั้งกำหนดวัดในการจัดฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้วิทยากรจัดวิชาการฝึกอบรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมร่วมกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3265

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3265

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **