ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50300000-3266

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล โทร 02-2913 800 ต่อ 5926-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม จัดตั้งเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะและประสบการณ์ นำมาพัฒนา การเรียนการสอนให้เด็กเกิดความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อได้เข้าสู่ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกันทุกระดับ

50300700/50300700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตบางคอแหลมให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 182 คน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 ศูนย์วิชาการเขตบางคอแหลม สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2.2 สามารถยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพใกล้เคียงกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-20)

0.00

20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-17)

30.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-03-24)

28.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-20)

25.00

20/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลและรวบรวมเอกสารเพื่อขอขอนุมัติเงินประจำงวดก่อนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ พร้อมขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนงาน พร้อมกำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าประชุมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานสถานที่ในการจัดการประชุม
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3266

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3266

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **