ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50300000-3271

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมภพ ทับทวี 5934 - 5935

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมีประชาชนอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่และประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานครในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดใน 10 มาตรการเร่งด่วนและ 6 นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความ-ปลอดภัย โดยมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครปฏิบัติการตระเวนดูแลความปลอดภัยใน-ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันเหตุการณ์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครดังกล่าว จัดได้จัดทำ โครงการนี้ขึ้น

50300900/50300900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครใน 10 มาตรการเร่งด่วนและ 6 นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย 2. เพื่อการเป็นป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดกับประชาชนที่เดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลากลางคืน 3.เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก กรณีไม่มีรถโดยสารประจำทางหรือรถรับจ้างในเวลากลางคืน 4.เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจเดินทางปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.กำหนดจุดหรือเส้นทางที่เหมาะสมในการดำเนินการโครงการอย่างน้อย 1 จุด หรือ 1 เส้นทาง 2. ประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00 -24.00 น. ได้รับบริการส่งถึงบ้านพักด้วยความปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องมีสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ทำให้มีประชาชนใช้บริการลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่รับส่งประชาชนช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจมากขึ้นทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในโครงการลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจบริการประชาชนข้ามสะพานลอยและปฏิบัติตามมาตราการ new noemal

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานกาาร์ไวรัส COVID 2019 ทำให้ประชาชนออกนอกบ้านน้อยลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามรูปแบบ New Normal และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดเวรกลางคืนออกให้บริการประชาชนในช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.เป็นประจำทุกวันพร้อมทั้งถ่ายภาพรายงานผลให้ผู็บังบับบัญชาทราบพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนรายงานให้สำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้รถสายตรวจไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : โครงการกลับบ้านปลอดภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกส่งประชาชนกลับบ้านในช่วงเวลา 22.00 น. - 24.00 น.เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดเวรกลางคืนออกปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักเทศกิจทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-24)

15.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 2.จัดทำแผนโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 3.จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่เทศกิจ อาจติดภารกิจอื่นและขาดทักษะความเชี่ยวชาญในการป้องกันอาชญากรรม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ ตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3271

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3271

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **