ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า : 50300000-3274

สำนักงานเขตบางคอแหลม

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายสมภพ ทับทวี 5934 - 5935

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยจัดระเบียบทางเท้าเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกและมีความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันทางเท้าสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีประชาชนบางกลุ่มอาชีพได้ยึดครองเป็นแหล่งประกอบกิจการของตน เช่น กลุ่มผู้หาบเร่-แผงลอย กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าของอาคารที่ใช้ทางเท้าเป็นที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์รวมทั้งประชาชนบางส่วนที่เจตนาจงใจขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าโดยถือเอาความสะดวกสบายส่วนตัวไม่เคารพกฏจราจรและกฏหมายบ้านเมือง ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนทั่วไปที่ใช้ทางเท้าสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย อีกทั้งส่งผลให้ทางเท้าชำรุดเสียกาย ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50300900/50300900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เกิดจากการจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสาธารณะ 2. เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรบนทางเท้าได้รับความสะดวกความปลอดภัย 3. เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เป้าหมายของโครงการ

1.กำหนดรอบการตรวจตรากวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าถนนพระรามที่ 3 ถนนเจริญราษฎร์ ถนนเจริญกรุง ถนนสาธุประดิษฐ์และถนนจันทน์ โดยถือปฏิบัติเป็นภารกิจหลักในการออกตรวจ 1 ครั้ง/วัน 2. ประชาชนมีความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าอย่างน้อยร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : เจ้าหน้าที่เทศกิจจัดตั้งจุดจับปรับเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-24)

15.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1.จัดทำโครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า 2.จัดทำแผนโครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า 3.จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :1 ปัญหาข้อกฏหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามกฏหมาย 2 ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือจักรกลที่จะใช้ในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ออกจากทางเท้าหรือนำเข้ามาเก็บที่สำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ ตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **