ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า : 50300000-3274

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมภพ ทับทวี 5934 - 5935

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยจัดระเบียบทางเท้าเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกและมีความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันทางเท้าสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีประชาชนบางกลุ่มอาชีพได้ยึดครองเป็นแหล่งประกอบกิจการของตน เช่น กลุ่มผู้หาบเร่-แผงลอย กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าของอาคารที่ใช้ทางเท้าเป็นที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์รวมทั้งประชาชนบางส่วนที่เจตนาจงใจขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าโดยถือเอาความสะดวกสบายส่วนตัวไม่เคารพกฏจราจรและกฏหมายบ้านเมือง ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนทั่วไปที่ใช้ทางเท้าสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย อีกทั้งส่งผลให้ทางเท้าชำรุดเสียกาย ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50300900/50300900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เกิดจากการจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสาธารณะ 2. เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรบนทางเท้าได้รับความสะดวกความปลอดภัย 3. เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เป้าหมายของโครงการ

1.กำหนดรอบการตรวจตรากวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าถนนพระรามที่ 3 ถนนเจริญราษฎร์ ถนนเจริญกรุง ถนนสาธุประดิษฐ์และถนนจันทน์ โดยถือปฏิบัติเป็นภารกิจหลักในการออกตรวจ 1 ครั้ง/วัน 2. ประชาชนมีความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าอย่างน้อยร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทำการตรวจตรากวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าถนนพระรามที่ 3 ถนนเจริญราษฎร์ ถนนเจริญกรุง ถนนสาธุประดิษฐ์และถนนจันทน์ โดยถือปฏิบัติเป็นภารกิจหลักในการออกตรวจ 1 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจมากขึ้นทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในโครงการลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันตรวจตราผู้กระทำผิดเป็นประจำทุกวันและรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :อุปกรณืที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตั้งจุดกวดขันพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยควมยากลำบาก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันรถจอดหหรือขับขี่บนทางเท้าพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกวันและสรุปผลกาารดำเนินงานประจำเดือนให้สำนักเทศกิจทราบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากรถที่จอดเป็นรถยนต์เจ้าหน้ที่เทศกิจไม่มีอำนาจในการบังคับล้อทำให้ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบาก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : เจ้าหน้าที่เทศกิจจัดตั้งจุดจับปรับเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-24)

15.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1.จัดทำโครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า 2.จัดทำแผนโครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า 3.จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :1 ปัญหาข้อกฏหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามกฏหมาย 2 ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือจักรกลที่จะใช้ในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ออกจากทางเท้าหรือนำเข้ามาเก็บที่สำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ ตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **