ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม : 50300000-3275

สำนักงานเขตบางคอแหลม

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นายสมภพ ทับทวี 5934 - 5935

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางคอแหลมเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้ประชากรเพิ่มขึ้น มีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย จากการก่ออาชญากรรม ซึ่งปัญหาด้านความปลอดภัย นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมและคดีที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนและเป็นภัยของสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลมเป็นพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับ แก้ไข หรือเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม ลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมรวมไปถึง การจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต สำนักงานเขตบางคอแหลมในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรมขึ้น

50300900/50300900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจตราความปลอดภัย โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-17)

45.00

17/1/2563 : โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดความล่อแหลม เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกสำรวจจุดเสี่ยงภัยทั้ง 25 จุดเพื่อซ่อมแซมและติดตั้งป้ายประชสัมพันธ์หรือตู้เขียวที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-24)

40.00

24/12/2562 : เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยทั้ง 25 จุดเป็นประจำทุกวัน ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตามแผนที่กำหนด และฝ่ายโยธาตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าแสงสว่าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-24)

25.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย 2.จัดทำแผนโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย 3.จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เปลี่ยว

** ปัญหาของโครงการ :1 ภารกิจของฝ่ายเทศกิจมีมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่มีจำกัด 2 เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการแก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญกับอาชญากร หรือมิจฉาชีพ 3 วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ ตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3275

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3275

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1008

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **