ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ(การเบิกจ่ายงบประมาณ) : 50300000-3281

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน โทร.5932

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

50300800/50300800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายของกรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-01)

100.00

1/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.83 (2020-09-21)

86.83

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.93 (2020-08-21)

70.93

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.42 (2020-07-23)

68.42

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.20 (2020-06-23)

63.20

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.54 (2020-05-20)

55.54

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.27 (2020-04-20)

45.27

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.52 (2020-03-20)

33.52

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.62 (2020-02-25)

24.62

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.79 (2020-01-20)

17.79

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต 17.79 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.21 (2019-12-20)

11.21

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกเจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.21 (2019-11-21)

5.21

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 3.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3281

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3281

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1025

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.21

100 / 100
2
33.52

100 / 100
3
63.20

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **