ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50300000-3293

สำนักงานเขตบางคอแหลม

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวจุฑารัช วสุกาญจน์ โทร.5908

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสั่งการควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าพนักงาน และอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) จึงเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่ สมาชิก อปพร. ที่ผ่านการอบรมไปเป็นระยะเวลานานแล้ว ให้สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย

50300100/50300100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทราบถึงหลักการและกลวิธีในการดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความพร้อมในการป้องกันช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที ตามแนวทางของทางราชการ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับทางราชการ

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 18 จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 60 คน โดยฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนออนุมัติเงินงวด เสนอผู้มีอำนาจลงนามตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกอปพร.เข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติเงินประจำงวดงบประจำปี 2563 (หมวดรายจ่ายอื่น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและข้ออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (กิจกรรมที่ ๒)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3293

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3293

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **