ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง : 50300000-3297

สำนักงานเขตบางคอแหลม

38.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 38.00

นางจิรานันท์ พรหมเมศร์ โทร.02-2921336

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหารายได้ เพื่อนำมาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น ฝ่ายรายได้จึงต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้ครบถ้วน เพื่อนำมาดำเนินการจัดเก็บภาษีให้บรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

50300500/50300500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดได้ครบถ้วน 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม 3.เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 2. ร้อยละของการบังคับภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-01-13)

38.00

13/1/2563 : ดำเนินการส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด และรับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : ดำเนินการส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด และรับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-07)

30.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ เดินสำรวจและประชาสัมพันธ์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:การประเมินภาษีและส่งแบบประเมิน
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบรายการชำระภาษี
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามเร่งรัดบังคับภาษี
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1011

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **