ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง : 50300000-3297

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจิรานันท์ พรหมเมศร์ โทร.02-2921336

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหารายได้ เพื่อนำมาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น ฝ่ายรายได้จึงต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้ครบถ้วน เพื่อนำมาดำเนินการจัดเก็บภาษีให้บรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

50300500/50300500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดได้ครบถ้วน 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม 3.เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 2. ร้อยละของการบังคับภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-01)

90.00

2020-9-1 :ตรวจสอบรายการชำระภาษีและติดตามเร่งรัดภาษี

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-13)

60.00

13/8/2563 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

25/6/2563 : ประกาศราคาประเมินทุททรัพย์เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมิน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-13)

40.00

13/5/2563 : จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ เดินสำรวจและประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-07)

35.00

7/4/2563 : จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ เดินสำรวจและประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-05)

30.00

5/3/2563 : จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ เดินสำรวจและประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ เดินสำรวจและประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ เดินสำรวจและประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ เดินสำรวจและประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ เดินสำรวจและประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ เดินสำรวจและประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และประเมินภาษี
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบรายการชำระภาษีและติดตามเร่งรัดบังคับภาษี
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1011

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **