ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยขน์ : 50300000-3299

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุนีรัตน์ ไพรพฤกษ์ 5924

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์

50300600/50300600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและเศษอาหาร(มูลฝอยอินทรีย์) โดยทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 2.เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3.เพื่อแก้ปัญหามูลฝอยเศษอาหารเน่าเหม็นที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ 4.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.ดำเนินการสาธิตแก่ประชาชนในโครงการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชน ดำเนินการอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลง 3.ประชาชนสามารถนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ (มูลฝอยอินทรีย์) มาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และในครัวเรือนได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม ชุมชนบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-17)

90.00

17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนเมืองอยู่ดี โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวาสุเทวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-17)

50.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-17)

45.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้ความรู้การจัดการขยะและแลกน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ตรวจรับพัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และให้ความรู้การจัดการขยะ ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอกและโรงเรียนวัดจันทร์ใน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดจันทร์นอก และประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ และประสานโรงเรียน ชุมชนเพื่อเข้าดำเนินกิจกรรมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ และประสานโรงเรียนเพื่อเข้าดำเนินกิจกรรมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาวัสดุโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและสรุปรายงานคณะผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3299

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3299

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1006

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.54

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.94

100 / 100
2
7.85

100 / 100
3
11.75

100 / 100
4
15.54

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **