ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50300000-3303

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกันตพัฒน์ นนทะรีสุขวัฒน์ โทร 5924-5925

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้ มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อชักลากมูลฝอยมารวมที่จุดรวมมูลฝอยที่กำหนดไว้

50300600/50300600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่อง การรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอยในชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 3. เพื่อส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อนำมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เปลือกผลไม้ ผัก กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด 5. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนนำร่องที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ ร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังสามร้อยห้อง, ชุมชนบางอุทิศ, ชุมชนสวนหลวง 1 และชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3 ซิ่งมีอาสาสมัครชุมชนละ 1 คน 2. ชุมชนและคูคลอง ทั้ง 4 ชุมชน มีความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี 3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการดำเนินการแยกขยะมูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอย ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-17)

90.00

17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-20)

60.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-17)

50.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-17)

45.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนเมษายน 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤศจิายน 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562 และติดตามการดำเนินการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาวัสดุโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการโครงกาฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและสรุปรายงานคณะผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3303

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3303

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **