ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50300000-3305

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ณัฐณิชา ศรีสุวรรณศักดา โทร.5918

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็น การดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา ในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้หวัดซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นต้น การเกิดสาธารณภัย ที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีพทั้งเรื่องที่พักอาศัย อาหาร น้ำ ขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การคมนาคม การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะมีปัญหาทางด้านสาธารณสุข มลพิษสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตตามมา สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

50300400/50300400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 3.1.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 3.1.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ร้อยละ 100 ของกิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ภายใต้กรอบการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 3.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 กิจกรรม - กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง ดำเนินการครบ 48 ครั้ง - กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง ดำเนินการครบ 35 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 7 ครั้ง -วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานคอนเสิร์ต จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตรวจสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 ครั้ง/เหลือ 7 ครั้ง - วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. 22/2558 จำนวน 1 ครั้ง 1)ร้านตำนานคนอีสาน เลขที่ 19 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ 2)ร้านออนบอร์ด เลขที่ 64 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ 3)ร้าน 20 Bar Pub Restaurant เลขที่ 3627/115 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 10 ครั้ง - 3 มิถุนายน 2563 ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - 6 มิถุนายน 2563 ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - 7 มิถุนายน 2563 ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - 13 มิถุนายน 2563 ตรวจสุขลักษณะและจัดระเบียบในการแจกถุงยังชีพให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 14 ครั้ง -วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตรวจสุขลักษณะและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้งโรงทาน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 2 ครั้ง -วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน เมษายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง/เหลือ 18 ครั้ง 1)วันที่ 16 เมษายน 2563 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง 2)วันที่ 22 เมษายน 2563 ตรวจสุขลักษณะและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้งโรงทาน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี จำนวน48 ครั้ง เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 20 ครั้ง -วันที่ 2 มีนาคม 2563 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 12 มีนาคม 2563 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 2 ครั้ง -วันที่ 14 มีนาคม 2563 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 17 มีนาคม 2563 ตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการที่จัดให้มีมหรสพ จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 19 มีนาคม 2563 ตรวจสถานประกอบการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง -วันที่ 4 มีนาคม 2563 -วันที่ 6 มีนาคม 2563 -วันที่ 9 มีนาคม 2563 -วันที่ 11 มีนาคม 2563 -วันที่ 13 มีนาคม 2563 -วันที่ 25 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 26 ครั้ง -วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบสุขลักษณะของฌาปนสถาน จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. 22/2558 จำนวน 1 ครั้ง 1)ร้านบ.เชอร์เทรล คอทเทจ จก. เลขที่ 500/1 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโคล่ 2)ร้านเจริญโภคชนา เลขที่ 4236/242/48 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ 3)ร้านป๋าเชน นายเขียด กล่อมสำโรง เลขที่ 864/39 ซอยประดู่1 แขวงบางโคล่ 4)ร้านล้อบบี้ เลาจน์ อาคารเลขที่ 372 ชั้นที่ 1 อาคารโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ 5)ร้าน copy cat นางจิดาภา นาคประเสริฐ 986/4 ซ.ประดู่ 1 แขวงบางโคล่ 6)ร้านโชคดี 968/4 ซ.ประดู่1 แขวงบางโคล่ 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 ครั้ง/เหลือ 6 ครั้ง -วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 -วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 -วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 30 ครั้ง - วันที่ 8 มกราคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 10 มกราคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 23 มกราคม 2563 ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. 22/2558 1) ร้านตำนานคนอีสาน 19 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ 2) ร้าน On Board 64 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ 3) ร้าน 20 Bar Pub Restaurant 3627/115 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ -วันที่ 24 มกราคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 30 มกราคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 31 มกราคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ครั้ง 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง เดือน มกราคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง/เหลือ 9 ครั้ง -วันที่ 2 มกราคม 2563 -วันที่ 7 มกราคม 2563 -วันที่ 9 มกราคม 2563 -วันที่ 10 มกราคม 2563 -วันที่ 14 มกราคม 2563 -วันที่ 16 มกราคม 2563 -วันที่ 17 มกราคม 2563 -วันที่ 21 มกราคม 2563 -วันที่ 28 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง /เหลือ 30 ครั้ง -วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 -วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 -วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 -วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 36 ครั้ง -วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ -วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 1) ร้านรวมดาวสาวคาเฟ่ 3597/95-96 ถ.แฉล้มนิมิต แขวงบางโคล่ 2) ร้านบลูโรส 3331/48 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ 3) ร้านฟูลมูน 132/48 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ 4) ร้านฟิน 134 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ 5) ร้านฟลูไทม์ 381/74-76 ซอยสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ -วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ -วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 12 ครั้ง /เหลือ 18 ครั้ง -วันที่ 2 ธันวาคม 2562 -วันที่ 3 ธันวาคม 2562 -วันที่ 4 ธันวาคม 2562 -วันที่ 9 ธันวาคม 2562 -วันที่ 11 ธันวาคม 2562 -วันที่ 13 ธันวาคม 2562 -วันที่ 16 ธันวาคม 2562 -วันที่ 18 ธันวาคม 2562 -วันที่ 20 ธันวาคม 2562 -วันที่ 23 ธันวาคม 2562 -วันที่ 25 ธันวาคม 2562 -วันที่ 26 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 ครั้ง / เหลือ 40 ครั้ง - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงานลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง 1.)ครัวน้อยหน่า 48-48/1 ถ.มไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม 2.)ร้านแฟล้ง คาราโอเกะ 34 ถ.มไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม 3.)ดาดา 3597/56-58 ซ.ประดู่1 แขวงบางโคล่ 4.)ร้านเลิฟโซน 491/4 ซ.ประดู่1 แขวงบางโคล่ 5.)เปรมศิริเฮาท์ 804/11 ซ.ประดู่1 แขวงบางโคล่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อนุมัติโครงการฯ ขอนุมัติแผนปฏิบัติงานฯ 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที 1 ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง 2.1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง - ตรวจมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ จำนวน 3 ครั้ง - ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง 1.) บริษัทไอด้าเอนเตอร์เทนเม้นท์จำกัด 1316 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ 2.) บริษัท เยนเนอราลเพอร์โพสซัพพลายจำกัด๑๓๑๔ ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ 3.) ร้านเดอะวิว ๒๕๒๕ ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม 4.) ร้านดิออร์ ๗๙/๑-๓ ถ.พระรามที่๓ แขวงบางคอแหลม 5.) ร้านแสนยอด ๒๗๒ ซ.วัดจันทร์นอก แขวงบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3305

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3305

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **