ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50300000-3305

สำนักงานเขตบางคอแหลม

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

น.ส.ณัฐณิชา ศรีสุวรรณศักดา โทร.5918

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็น การดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา ในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้หวัดซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นต้น การเกิดสาธารณภัย ที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีพทั้งเรื่องที่พักอาศัย อาหาร น้ำ ขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การคมนาคม การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะมีปัญหาทางด้านสาธารณสุข มลพิษสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตตามมา สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

50300400/50300400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 3.1.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 3.1.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ร้อยละ 100 ของกิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ภายใต้กรอบการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 3.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 30 ครั้ง - วันที่ 8 มกราคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 10 มกราคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 23 มกราคม 2563 ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. 22/2558 1) ร้านตำนานคนอีสาน 19 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ 2) ร้าน On Board 64 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ 3) ร้าน 20 Bar Pub Restaurant 3627/115 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ -วันที่ 24 มกราคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 30 มกราคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ครั้ง -วันที่ 31 มกราคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ครั้ง 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง เดือน มกราคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง/เหลือ 9 ครั้ง -วันที่ 2 มกราคม 2563 -วันที่ 7 มกราคม 2563 -วันที่ 9 มกราคม 2563 -วันที่ 10 มกราคม 2563 -วันที่ 14 มกราคม 2563 -วันที่ 16 มกราคม 2563 -วันที่ 17 มกราคม 2563 -วันที่ 21 มกราคม 2563 -วันที่ 28 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง /เหลือ 30 ครั้ง -วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 -วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 -วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 -วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 36 ครั้ง -วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ -วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 1) ร้านรวมดาวสาวคาเฟ่ 3597/95-96 ถ.แฉล้มนิมิต แขวงบางโคล่ 2) ร้านบลูโรส 3331/48 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ 3) ร้านฟูลมูน 132/48 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ 4) ร้านฟิน 134 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ 5) ร้านฟลูไทม์ 381/74-76 ซอยสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ -วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ -วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 12 ครั้ง /เหลือ 18 ครั้ง -วันที่ 2 ธันวาคม 2562 -วันที่ 3 ธันวาคม 2562 -วันที่ 4 ธันวาคม 2562 -วันที่ 9 ธันวาคม 2562 -วันที่ 11 ธันวาคม 2562 -วันที่ 13 ธันวาคม 2562 -วันที่ 16 ธันวาคม 2562 -วันที่ 18 ธันวาคม 2562 -วันที่ 20 ธันวาคม 2562 -วันที่ 23 ธันวาคม 2562 -วันที่ 25 ธันวาคม 2562 -วันที่ 26 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 ครั้ง / เหลือ 40 ครั้ง - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงานลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง 1.)ครัวน้อยหน่า 48-48/1 ถ.มไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม 2.)ร้านแฟล้ง คาราโอเกะ 34 ถ.มไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม 3.)ดาดา 3597/56-58 ซ.ประดู่1 แขวงบางโคล่ 4.)ร้านเลิฟโซน 491/4 ซ.ประดู่1 แขวงบางโคล่ 5.)เปรมศิริเฮาท์ 804/11 ซ.ประดู่1 แขวงบางโคล่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อนุมัติโครงการฯ ขอนุมัติแผนปฏิบัติงานฯ 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที 1 ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง 2.1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง - ตรวจมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ จำนวน 3 ครั้ง - ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง 1.) บริษัทไอด้าเอนเตอร์เทนเม้นท์จำกัด 1316 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ 2.) บริษัท เยนเนอราลเพอร์โพสซัพพลายจำกัด๑๓๑๔ ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ 3.) ร้านเดอะวิว ๒๕๒๕ ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม 4.) ร้านดิออร์ ๗๙/๑-๓ ถ.พระรามที่๓ แขวงบางคอแหลม 5.) ร้านแสนยอด ๒๗๒ ซ.วัดจันทร์นอก แขวงบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3305

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3305

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **