ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด อย่างมีประสิทธิภาพ : 50300000-3313

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกันตพัฒน์ นนทะรีสุขวัฒน์ โทร.5924

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คนไทยในอดีตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายกลมกลืนผสมผสานกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนไทยในยุคนั้นมีการบริโภคตามความจำเป็น และมักไม่บริโภคสิ่งแปลกปลอม เช่น สารสังเคราะห์หรือสารเคมีต่าง ๆ วัสดุเหลือทิ้งหรือขยะมูลฝอยที่เกิดจากการบริโภคจึงมีไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็สามารถย่อยสลายและถูกดูดซับด้วยกลไกธรรมชาติและระบบนิเวศได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยมีปัจจัยหลาย ๆ ประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ความต้องการในการบริโภคสูงขึ้น ชุมชนเมืองมีการขยายตัว เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะในปัจจุบัน ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ยังหาทางกำจัดให้หมดสิ้นไม่ได้ ซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าปริมาณขยะในไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๑ มีกว่า ๒๗.๘ ล้านตัน เพิ่มขึ้น ๑.๖๔% จากปี ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจัยเกิดจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น ชุมชนเมืองขยายตัว รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมากถึง ๔.๘๕ ล้านตัน คิดเป็น ๑๗% ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศ อย่างไรก็ดีพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีขยะอีก ๒๗% ที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีประกอบกับการลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุติดเชื้อและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำและกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น โดยในส่วนของเสียอันตรายจากชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้น ๓.๒% จากปี ๒๕๖๐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียง ๑๓% เท่านั้น สำนักงานเขตบางคอแหลมได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอันตราย ส่งเสริมให้ประชาชนลดการผลิตมูลฝอยอันตรายและมีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามศักยภาพได้ต่อไป

50300600/50300600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนลดการผลิตมูลฝอยอันตรายและคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธี 2. เพื่อลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากรของเขตบางคอแหลมตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๕

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว_ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนกันยายน 2563 และสามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 100 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 100 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และสามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,790 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 2,790 กก. 2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และสามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,490 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 2,490 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-17)

60.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,830 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 2,830 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-17)

45.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 370 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 370 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนเมษายน 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 630 กก. เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 130 กก. ถ่ายไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 400 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 730 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี) จำนวน 730 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-11)

30.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 1,250 กก. เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 100 กก. ผลิตภัณฑ์อื่น(ถังดับเพลิง) จำนวน 1,150 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนมกราคม 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 850 กก. เป็นผลิตภัณฑ์อื่น(ตลับหมึก) จำนวน 850 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 820 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 820 กก. และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 920 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ตลับหมึก) จำนวน 920 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 920 กก. เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 220 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนฯ (ถังดับเพลิง) จำนวน 400 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 300 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและสรุปรายงานเสนอคณะผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3313

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3313

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1007

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.90

100 / 100
2
3.93

100 / 100
3
6.67

100 / 100
4
10.52

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **