ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50300000-3315

สำนักงานเขตบางคอแหลม

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวสุธีรา เขื่อนขันธ์เจริญ 5937, 5938

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดปัญหามากมายหลายด้าน เช่น การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ การกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น จัดสวัสดิการ ทุน ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการอื่น

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3. สร้างเครือข่ายการประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 4. เพื่อส่งเสริมความรู้แก่อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมระดับ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา และวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 อัตรา รวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 4 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-19)

25.00

19/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-20)

17.00

20/11/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้างอาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3315

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3315

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **