ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น : 50300000-3318

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

นางสาวสุขขี รุจาคม 02-2893478, 02-2920194 หรือ 5937, 5938

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจไทยมีความผันผวนตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งเรื่องของสินค้าอุปโภค บริโภคขึ้นราคา ค่านำ้ ค่าไฟ ฯลฯ ปัญหาการว่างงาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและต้องการ ประกอบกับเป็นการส่งเสริมแนวทางอาชีพใหม่ๆ

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเปิดให้ตลาดวิชาชีพ ให้เป้นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพใหม่ๆ และเสริมสร้างความมั่นใจในวิชาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ 3 เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม 4 เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน แบ่งเบาภาระของครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม รู้จักสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาสทุกหลักสูตรสามารถพัฒนาวิชาชีพ และมีความมั่นใจในวิชาชีพที่เข้ารับการฝึก จำนวน 800 คน 3 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม จำนวน 320 คน 4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาสทุกหลักสูตร มีงานทำ มีรายได้ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-22)

30.00

22/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งชะลอการดำเนินการหมวดรายจ่ายอื่น ประกอบกับเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-20)

30.00

20/5/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพดีเด่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/4/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพดีเด่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพดีเด่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและผู้เข้ารับการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอาชีพทุกหลักสูตรทราบถึงวันเวลาและหลักเกณฑ์การเข้าแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อด้านสถานที่ และกรรมการตัดสินการแข่งขันวิชาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายละเอียด หลักเกณฑ์การให้คะแนน กติกาการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3318

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3318

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **