ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : 50300000-3319

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางพรทิพา สาขะจันทร์ 5937

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางคอแหลม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดี ประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนศึกษาเล่าเรียนพุทธศาสนา 2. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณธรรม

เป้าหมายของโครงการ

จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 100 คน ในช่วงปิดภาพเรียน ณ วัดในพื้นที่เขตบางคอแหลม 5 วัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-03-23)

0.00

23/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างประสานฝ่ายต่างๆในการเตรียมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุม้ติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานวัดในพื้นที่เขตในการเตรียมการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูดร้อน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมวางแผน กำหนดรูปแบบ รายละเอียดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เตรียมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3319

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3319

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **