ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50300000-3320

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอมรินทร์ ชำนาญ 5937, 5938

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมการอ่านของเด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อสร้างแนวทางการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมบุตรหลานให้มีนิสัยรักการอ่าน

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านหนังสือเขตบางคอแหลม จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 30 คน จัดกิจกรรมหลังละ 10 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมที่ 6-10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-20)

85.00

20/7/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-20)

85.00

20/5/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-20)

85.00

20/4/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-23)

85.00

23/3/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-17)

85.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-20)

80.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม ครั้งที่ 6-10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-12-19)

75.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม ครั้งที่ 6 - 10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-20)

70.00

20/11/2562 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 52,500 บาท 2. เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1-5 เป็นเงิน33,750บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซ์้อวัสดุกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3320

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3320

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **