ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50300000-3321

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอมรินทร์ ชำนาญ 5937, 5938

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานรคได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ระดับมาตรฐานสากลและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพ จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬา ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตบางคอแหลม 3.1.2 เพื่อพัฒนาสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

1.สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตบางคอแหลม 2.การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน (ลานกีฬาที่ได้รับจัดตั้ง จำนวน 14 ลาน) 3.จ้างอาสาสมัครลานกีฬา 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

2020-9-22 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-19)

75.00

19/8/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-20)

70.00

20/7/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-22)

65.00

22/6/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-20)

55.00

20/5/2563 : งดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนเมษายน 2563 ลานกีฬาปิดทำการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-20)

55.00

20/4/2563 :เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-17)

45.00

17/2/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 33,480 บาท 2.เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันลีลาศ เป็นเงิน 20,685 บาท 3.เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 26,000บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-20)

33.00

20/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-19)

25.00

19/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-20)

17.00

20/11/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้างอาสาสมัคร และจัดเตรียมแผนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณและขออนุมัติเงินประจำงวด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **