ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50300000-3322

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอมรินทร์ ชำนาญ 5937, 5938

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ระดับมาตรฐานสากลและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพ จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬา วิทยากรกีฬา เพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬา ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ ลานกีฬา 6 แห่ง 2. จัดกิจกรรมรำไทเก๊ก ณ ลานกีฬา 8 แห่ง 3. จัดกิจกรรมโยคะ ณ ลานกีฬา 3 แห่ง 4. จัดกิจกรรมลีลาศ ณ ลานกีฬา 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

2020-9-22 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนสิงหาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-19)

70.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 46,250.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-22)

55.00

22/6/2563 : งดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนพฤษภาคม 2563 ลานกีฬาปิดทำการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-20)

55.00

20/5/2563 : งดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนเมษายน 2563 ลานกีฬาปิดทำการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-20)

55.00

20/4/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 90,250 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 86,250 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 83,750 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 91,000.-บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามลานกีฬาต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวิทยากรออกกำลังกาย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบการปฏิบัติงานของวิทยากร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติและตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **