ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการซ้่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50300000-3324

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนการบริหารราชการช่วงปี พ.ศ.2560 - 2564 ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม มีหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรผ่านไปมาบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น ถนนเป็นหลุมบ่อ น้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นได้

50300300/50300300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเดินเท้า ที่ชำรุดเสียหาย 2. เพื่อดูแล บำรุงรักษา บ่อพักท่อระบายน้ำ 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษาทางเดินเท้า 4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความปลอดภัย 5. ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตบางคอแหลมมีเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่เขตบางคอแหลม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-23)

100.00

23/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 โครงการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 2 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ, อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 1 โครงการ, อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 โครงการ, อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลาง 1 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-02-21)

57.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-15)

55.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-20)

50.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้าง จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-20)

40.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายการก่อสร้างและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจออกแบบประมาณราคาพร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯและกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
:30%
เริ่มต้น :2019-11-30 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-30 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3324

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3324

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1004

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **