ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50300000-3339

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวสุนีรัตน์ ไพรพฤกษ์ โทร.5924

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกมีอย่างฟุ่มเฟือย เช่น การใช้พลังงานเชื้อเพลิง การฝังกลบขยะและการอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งรวมเรียกว่า สภาวะก๊าซเรือนกระจก ออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่จะเป็นตัวกั้นไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกสะท้อนกลับออกไป ทำให้วิกฤตการณ์อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบกับกรุงเทพมหานครด้วย แม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตาม ปัญหานี้ก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใด สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้กำหนดแผนการดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลมที่ยังไม่เคยบันทึกในฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว โดยดำเนินการสำรวจเองและขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่มีพื้นที่สีเขียวภายในที่ดินส่วนบุคคลให้ข้อมูลกับทางสำนักงานเขตฯ โดยการสแกน QR code ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางคอแหลม หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

50300600/50300600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของสำนักงานเขตบางคอแหลม 2.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจพื้นที่สีเขียวที่มีขนาด 2 ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่เขตบางคอแหลม และรายงานในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-22)

25.00

22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-21)

20.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. พื้นที่ว่างบริเวณข้างมัสยิดอมันนถมิต 2. พื้นที่ว่างบริเวณริมถนนพระรามที่ 3 (ก่อนถึงแยกเจริญราษฎร์) 3. พื้นที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 449/40 ซ.เจริญกรุง 107 แยก 15/1-5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_แจกประกาศประชาสัมพันธ์ สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการสำรวจพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานลงในระบบฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและสรุปรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1039

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **