ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50300000-3368

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวสุนีรัตน์ ไพรพฤกษ์ โทร 5924-5925

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกมีอย่างฟุ่มเฟือย เช่น การใช้พลังงานเชื้อเพลิง การฝังกลบขยะและการอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งรวมเรียกว่า สภาวะก๊าซเรือนกระจก ออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่จะเป็นตัวกั้นไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกสะท้อนกลับออกไป ทำให้วิกฤตการณ์อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบกับกรุงเทพมหานครด้วย แม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตาม ปัญหานี้ก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใด สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พื้นที่เขตบางคอแหลมเกิดความสวยงามด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสำนักงานเขตบางคอแหลม เห็นความสำคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ น่าเยือน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

50300600/50300600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของพื้นที่เขตบางคอแหลม 2.2 เพื่อทำให้เขตบางคอแหลมเป็นเขตน่าอยู่ น่าเยือน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี 2.3 เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนให้บรรเทาลง

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยการปรับเปลี่ยนต้นไม้และกระบะพร้อมโครงเหล็กแขวนกระบะต้นไม้ที่ชำรุดบริเวณสะพานลอยคนข้าม ถนนพระรามที่ 3 จำนวน 4 สะพาน และถนนเจริญกรุง จำนวน 1 สะพาน ระยะทาง 322 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมแปลงต้นไม้บริเวณทางเท้าถนน เจริญราษฎร์ ระยะทาง 538 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-22)

20.00

22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดหาวัสดุโครงการฯ และจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดหาวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลและสรุปรายงานเสนอคณะผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **