ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50300000-6479

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นายกันตพัฒน์ นนทะรีสุขวัฒน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนที่มีสภาพเป็นตรอก ซอยขนาดเล็ก ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปให้บริการเก็บขนมูลฝอยในชุมชนได้ จำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตกับชุมชนเป้าหมาย ด้วยการจ้างอาสาสมัครการชักลากมูลฝอยในชุมชนออกมาไว้ ณ ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอยที่สมาชิกในชุมชนกำหนดร่วมกัน โดยได้รับค่าตอบแทนจากชุมชน 50 % และสำนักงานเขตบางคอแหลม 50% พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเท่าที่จำเป็น

50300600/50300600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ชุมชนมีความรับผิดชอบในส่วนของการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 9.2 การจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนมีประสิทธิภาพขึ้น ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 9.3 คู คลอง และบริเวณชุมชนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 9.4 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรักษ์ชุมชนของประชาชนที่อาศัยอยู่

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ ตามชุมชนนำร่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-22)

20.00

22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ ตามชุมชนนำร่อง ประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ ตามชุมชนนำร่อง ประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 และติดตามการดำเนินการโครงการฯ ตามชุมชนนำร่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ขออนุมัติโครงการฯ พร้อมติดตามการดำเนินการโครงการฯ ตามชุมชนนำร่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-6479

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-6479

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 344

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **