ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50310000-2715

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายจรัญ คุ้มพร้อม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หมายถึง อาสาสมัครที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือภาครัฐในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่

50310100/50310100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนกันยายน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม 29,660 บาท และกันยายน เป็นเงิน 27,535 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-29)

80.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนสิงหาคม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนกรกฎาคม เป็นเงิน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/07/2563 : จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนกรกฎาคม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน เป็นเงิน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/06/2563 : จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/05/2563 : จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤษภาคม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนเมษายน เป็นเงิน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนเมษายน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนมีนาคม เป็นเงิน 28,939 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเงิน 26,960 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนมกราคม เป็นเงิน 28,484 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนมกราคม จัดเตรียมรายงานผลประจำเดือนและเบิกจ่ายเงิน โดยดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนธันวาคม เป็นเงิน 28,560 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-29)

25.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม จัดเตรียมรายงานผลประจำเดือนและเบิกจ่ายเงิน โดยดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม เป็นเงิน 28,914 บาท และเบิกจ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายน เป็นเงิน 28,634 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน จัดเตรียมรายงานผลประจำเดือนและเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายและการปฏิบัติหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2715

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2715

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **