ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50310000-2718

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนาค 08 7977 8440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขต หมายถึง โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม - กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 - กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ งดการจัดกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ข้อสั่งการ การมอบหมายสำนักงานเขต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ –กิจกรรมวันสงกรานต์ (2)ให้ข้อความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาชนงดจัดกิจกรรมสงกรานต์และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันจำนวนมาก พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลเปิดการเดินรถปกติ เพื่อป้องกันการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนน - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ หมายเหตุ กิจกรรมที่ 3 – 4 ดำเนินกิจกรรมแบบไม่ใช่งบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/07/2563 : สำนักงานเขตบางซื่อ โดยฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยมีนางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมด้วยผู้บริหารเขตบางซื่อ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ตัวแทนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจาก รพ.บางโพ ตัวแทนจาก รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ร่วมกันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานเขตบางซื่อ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ระบุในโครงการได้ แต่เนื่องจากผู้อำนวยการเขตบางซื่อให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมวันสำคัญฯ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองดำเนินการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และรอแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ งดการจัดกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ข้อสั่งการ การมอบหมายสำนักงานเขต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ –กิจกรรมวันสงกรานต์ (2)ให้ข้อความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาชนงดจัดกิจกรรมสงกรานต์และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันจำนวนมาก พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลเปิดการเดินรถปกติ เพื่อป้องกันการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนน - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

2020-4-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ งดการจัดกิจกรรม ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ข้อสั่งการ การมอบหมายสำนักงานเขต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ –กิจกรรมวันสงกรานต์ (2)ให้ข้อความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาชนงดจัดกิจกรรมสงกรานต์และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันจำนวนมาก พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลเปิดการเดินรถปกติ เพื่อป้องกันการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนน - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-10)

60.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-06)

60.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-17)

60.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-16)

60.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 5.ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-11)

50.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-24)

50.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานนำเรียน ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2718

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2718

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0761

ตัวชี้วัด : 6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามแผนของสำนักงานเขต (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
71.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **