ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50310000-2719

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนาค 08 7977 8440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต โดยคํานึงถึงผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกําหนด แนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ การจัดกิจกรรม หมายถึง จำนวนของการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต จำนวน 1 กิจกรรม/ปี

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนของการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต จำนวน 1 กิจกรรม/ปี

เป้าหมายของโครงการ

จำนวน 1 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 6,480.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 7,200.- - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 259.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : 1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 6,480.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 7,200.- - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 259.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/08/2563 : 1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 6,480.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 259.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 342.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 6,480.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 259.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินการดำเนินกิจกรรมต่อไป 1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 6,480.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 259.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : 1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 360.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-10)

55.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 6,840.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 342.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-06)

45.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 360.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 342.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-16)

35.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ 2.วางแผนการดำเนินโครงการ 3.ดำเนินการตามโครงการ 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,840.-บาท 5. เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 342.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-11)

30.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ 2.วางแผนการดำเนินโครงการ 3.ดำเนินการตามโครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,200.-บาท เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 360.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2719

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2719

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0762

ตัวชี้วัด : 7. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขตบางซื่อไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **