ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานเขตบางซื่อ : 50310000-2722

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปัณณธร กาญจนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2561 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้ 1. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล 2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน 2. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2562 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

50310300/50310300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ ทั้งระบบการระบายน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ อันมีสาเหตุมาจากน้ำฝน โดยการเพื่อขีดความสามารถระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-25)

10.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2563 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 18 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-25)

10.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 7 ซอย และแผนงานล้างจ้างเหมา จำนวน 9 และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2563 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 5 ซอย และแผนงานล้างจ้างเหมา จำนวน 1 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2562 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 6 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 5 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน. 02 ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-24)

12.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 และดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนดประจำเดือนตุลาคม 2562 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 21 ซอย และรายงาน สนน.01,สนน.02 ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดอ่อนน้ำท่วม/จุดเสี่ยงน้ำท่วม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ชุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประสิทธิภาพการระบายน้ำ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2722

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2722

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0765

ตัวชี้วัด : 9. - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์) - จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **