ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดเก็บภาษี 4 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) : 50310000-2739

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นจันทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความหมาย: กรุงเทพมหานครสามารถ แจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย นิยาม : ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต

50310500/50310500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดเก็บภาษี 4 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

เป้าหมายของโครงการ

17. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละ 100 ของความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี - ร้อยละ 100 ของการบังคับภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 10,439,685.79 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 711,092.82 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,404,117.49 บาท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 13,229,763.11 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-29)

80.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/07/2563 : ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/06/2563 : ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-01-29)

27.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดเก็บภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีได้ 832,043.52 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-28)

17.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีได้ 1,172,365.06 บาท

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย รายใหม่ จัดเก็บภาษีได้ 1,810,266.43 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นที่ 1 ตรวจสอบและติดตามผู้ที่ค้างยื่นแบบฯ ทุกประเภท และเตือนภาษีรายใหม่ ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ ตามบัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นที่ 2 จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษี, และแก้ไขข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ ประเมินภาษีและแจ้งการประเมินภาษี ทั้ง 4 ประเภท
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นที่ 4 ตรวจสอบและติดตามผู้ที่ค้างยื่นแบบฯ ภาษีทุก ประเภทเตือนรายใหม่และติดตามภาษีค้างชำระ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นที่ 5 จัดทำประมาณการรายรับ บัญชีค้างยื่นแบบฯ และ บัญชีลูกหนี้ค้างชำระ 100 100
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2739

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2739

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0774

ตัวชี้วัด : 17. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี(ผลลัพธ์) - ร้อยละของการบังคับภาษี (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **