ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางซื่อ : 50310000-2748

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภกิจ ไม้เขียว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุง ซ้อมแซม อาคารสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อให้สามารถรองรับการบริการประชาชนได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

50310300/50310300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุง ซ้อมแซม อาคารสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อให้สามารถรองรับการบริการประชาชนได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุง ซ้อมแซม อาคารสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อให้สามารถรองรับการบริการประชาชนได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-26)

100.00

26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 10/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-24)

15.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ และนายช่างคำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและออกแบบการปรับปรุง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและลงนามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามตรวจสอบการปรับปรุง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2748

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2748

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **