ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายทะเบียน : 50310000-2750

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเบญจมาศ ผัดผ่อง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียน โดยมีระดับความพึงพอใจทั้งหมด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

50310200/50310200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-20)

100.00

20/07/2563 : ผลการประเมินความพึงพอใจ สรุปคิดเป็นร้อยละ 97.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/06/2563 : ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 98.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-25)

85.00

25/05/2563 : ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ร้อยละ 97.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-30)

75.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือน เมษายน 2563 ร้อยละ 97.85

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-28)

65.00

28/3/2563 : ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ร้อยละ 98.52

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-27)

55.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 98.11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-29)

45.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือน มกราคม 2563 ร้อยละ 96.59

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-30)

35.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ร้อยละ 96.23

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน2562 ร้อยละ 97.714

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : ผลการประเมินความพึงพอใจประจำเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 97.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-28)

15.00

ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 97.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการสรุปผลความพึงพอใจจากระบบการให้บริการ ณ ศูนย์ BFC เป็นประจำทุกเดือน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานผลความพึงพอใจประจำเดือน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำผลคะแนนไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2750

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2750

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **