ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย : 50310000-2753

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุนทร บำรุงทรัพย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. จุดกวดขันพิเศษ หมายถึง พื้นที่ห้ามฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดในบริเวณ ดังนี้ ผิวจราจร ป้ายรถโดยสาร สะพานลอยหรือทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางขึ้นลงทางม้าลาย โดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ หากมีมากกว่า 1 บริเวณ เช่น มีทั้งผิวจราจรและป้ายรถโดยสารอยู่ด้วยกันให้นับเป็น 1 จุด 2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษมีในระดับมากต่อการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

50310900/50310900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ทางเท้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยสะดวก

เป้าหมายของโครงการ

1. การตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจ จุดกวดขันพิเศษ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่จุดกวดขันพิเศษ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จุดกวดขันพิเศษ บริเวณสะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จุดกวดขันพิเศษ บริเวณสะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่จุดกวดขันพิเศษอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-23)

70.00

23/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน จุดกวดขันพิเศษ เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ตามโครงการเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ตามโครงการเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2753

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2753

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **