ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน : 50310000-2760

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสกุลชัย เวชกูล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย จำนวนถนนที่ของบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อหนี้ได้ภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

50310300/50310300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด) 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) (สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด) 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด) 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 (สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-25)

15.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด) 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด) 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา 5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่อ 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง 6) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักและขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวัฒน์ 6) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-25)

15.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด) 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการ 5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขือน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด) 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขือน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อฯ 3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับเหมา 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขือน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตกฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดแบบรูปรายการงานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจปัญหาความเดือดร้อน/ความต้องการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกแบบการแก้ไขปัญหา
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้างและลงนามสัญญา/ดำเนินการแก้ไขปัญหา
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2760

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2760

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **