ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50310000-2764

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนาค 08 7977 8440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน หมายถึง เงินที่กรุงเทพมหานครจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2555 ชุมชนที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายในแต่ละเดือน หมายถึง 1) เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 2) กรณีชุมชนที่ครบวาระตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 แล้ว แต่คณะกรรมการชุดเดิมยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการชุมชนชุดใหม่แล้วเสร็จ 3) กรณีชุมชนที่มีคณะกรรมการชุดใหม่ต้องได้รับการจัดสรรแต่งตั้งตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 75

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 120,771.76บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 209,338.88บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 115,313.73บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 62,258.33บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 83,544.27บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 52,908.06บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 74,968.78บาท เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 88,677.51บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 115,987.63บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 91,934.30บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,159,231.21บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : 1.สนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 120,771.76บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 209,338.88บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 115,313.73บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 62,258.33บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 83,544.27บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 52,908.06บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 74,968.78บาท เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 88,677.51บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 115,987.63บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 91,934.30บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,159,231.21บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-08-28)

87.00

28/08/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 120,771.76บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 209,338.88บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 115,313.73บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 62,258.33บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 83,544.27บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 52,908.06บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 74,968.78บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 862,766.92บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 120,771.76บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 209,338.88บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 115,313.73บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 62,258.33บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 83,544.27บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 52,908.06บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 74,968.78บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 862,766.92บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ และประเมินแนวทางในการดำเนินงาน จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 120,771.76บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 209,338.88บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 115,313.73บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 62,258.33บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 83,544.27บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 52,908.06บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 787,798.14บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-05-25)

77.00

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 120,771.76บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 209,338.88บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 115,313.73บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 62,258.33บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 84,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 651,345.81บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-04-27)

73.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 120,771.76บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 209,338.88บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 115,313.73บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 62,258.33บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 651,345.81บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-10)

70.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 120,771.76บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 209,338.88บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,773.75บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-02-06)

67.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 120,771.76บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264,434.87บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.30 (2020-01-17)

63.30

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนตามแผนการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,698.54บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 143,663.11บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-16)

60.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางซื่อเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด 3.กำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายเงินและขั้นตอนการเบิกจ่าย 4.จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่าย 5. ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 57,964.57บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-11-11)

57.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางซื่อเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด 3.กำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายเงินและขั้นตอนการเบิกจ่าย 4.จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.30 (2019-10-24)

53.30

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางซื่อเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด 3.กำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายเงินและขั้นตอนการเบิกจ่าย 4.จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2764

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2764

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **