ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50310000-2765

สำนักงานเขตบางซื่อ

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนาค 08 7977 8440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ลานกีฬา หมายถึง ลานกีฬาที่จัดตั้งโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลานกีฬาของสำนักงานเขตบางซื่อเรียบร้อยแล้ว การจัดกิจกรรม หมายถึง จำนวนของการจัดกิจกรรมสำหรับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางซื่อจำนวน 4 กิจกรรม/ปี

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อการจัดทรัพยากรสนับสนุนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเอื้ออำนวยให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ค่าเป้าหมาย 1. จำนวน 4 กิจกรรม 2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ย เกินกว่า 3.51 – 4.50 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เกณฑ์ดังนี้ มากที่สุด เท่ากับ 5.00 มากกว่าเท่ากับ 4.00 ปานกลาง เท่ากับ 3.00 น้อยกว่าเท่ากับ 2.00 น้อยที่สุด เท่ากับ 1.00

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-06)

55.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-17)

50.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากร เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 95,250.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-16)

45.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ 2.วางแผนการดำเนินโครงการ 3.ดำเนินการตามโครงการ 4.อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวิทยากร เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-11)

40.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ประชาสัมพันธ์ คัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดแสดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2765

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2765

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **