ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50310000-2767

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนาค 08 7977 8440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มารับบริการจากฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2. พึงพอใจผลของการรับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้มาใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,300.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,900.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 46,728.13บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 46,550.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 46,550.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 46,550.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 45,888.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,216.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,346.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,262.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,336.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,328.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,810.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,328.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 39,626.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 2,262.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 2,328.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 2,294.-บาท 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-08-31)

87.00

31/08/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,300.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,900.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 46,728.13บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 46,550.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 46,550.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,216.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,346.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,262.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,336.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,328.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,810.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,328.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 39,626.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 2,262.-บาท 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,300.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,900.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 46,728.13บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 46,550.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 46,550.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,216.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,346.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,262.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,336.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,328.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,810.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,328.-บาท 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-06-29)

73.00

29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ และประเมินแนวทางในการดำเนินงาน 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,300.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,900.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 46,728.13บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 46,550.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,216.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,346.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,262.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,336.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,328.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,810.-บาท 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-25)

66.00

25/05/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,300.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,900.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 46,728.13บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 46,550.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,216.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,346.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,262.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,336.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,328.-บาท 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-04-27)

59.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,300.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,900.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 46,728.13บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,216.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,346.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,262.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,336.-บาท 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-10)

52.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,300.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,900.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 45,226.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,216.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,346.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,262.-บาท 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-06)

45.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,300.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,900.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,216.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,346.-บาท 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-01-17)

38.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 44,300.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,216.-บาท 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2019-12-16)

31.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2.จัดทำคำสั่งและดำเนินโครงการ 3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม 4.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ 5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 45,600.-บาท 6. เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,280.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-11-11)

24.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2.จัดทำคำสั่งและดำเนินโครงการ 3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม 4.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 36,572.58บาท เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,828.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-10-24)

17.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2.จัดทำคำสั่งและดำเนินโครงการ 3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม 4.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2767

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2767

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **