ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50310000-2768

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนาค 08 7977 8440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ลานกีฬา หมายถึง ลานกีฬาที่จัดตั้งโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลานกีฬาของสำนักงานเขตบางซื่อเรียบร้อยแล้ว การจัดกิจกรรม หมายถึง จำนวนของการจัดกิจกรรมสำหรับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางซื่อจำนวน 4 กิจกรรม/ปี

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อการจัดทรัพยากรสนับสนุนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเอื้ออำนวยให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ค่าเป้าหมาย 1. จำนวน 4 กิจกรรม 2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ย เกินกว่า 3.51 – 4.50 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เกณฑ์ดังนี้ มากที่สุด เท่ากับ 5.00 มากกว่าเท่ากับ 4.00 ปานกลาง เท่ากับ 3.00 น้อยกว่าเท่ากับ 2.00 น้อยที่สุด เท่ากับ 1.00

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

1. จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น 2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามโครงการ 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 38,160.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 42,840.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 39,960.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 36,720.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 42,120.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 41,760.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 28,800.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 31,680.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 28,044.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,908.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,142.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,998.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 1,836.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,685.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,088.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,440.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 1,584.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 1,476.-บาท 5. ดำเนินการติดตามและประเมินผล หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 25 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-08-31)

99.00

31/08/2563 : 1. จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น 2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามโครงการ 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 38,160.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 42,840.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 39,960.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 36,720.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 42,120.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 41,760.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 28,800.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,908.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,142.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,998.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 1,836.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,685.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,088.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,440.-บาท 5. ดำเนินการติดตามและประเมินผล หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 25 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-08-29)

99.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-07-30)

99.00

1. จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น 2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามโครงการ 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 38,160.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 42,840.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 39,960.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 36,720.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 42,120.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 41,760.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,908.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,142.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,998.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 1,836.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,685.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,088.-บาท 5. ดำเนินการติดตามและประเมินผล หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 25 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-06-29)

86.00

29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ และประเมินแนวทางในการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น 2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามโครงการ 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 38,160.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 42,840.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 39,960.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 36,720.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 42,120.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,908.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,142.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,998.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 1,836.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,685.-บาท 5. ดำเนินการติดตามและประเมินผล หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 25 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-05-25)

73.00

25/05/2563 : 1. จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น 2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามโครงการ 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 38,160.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 42,840.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 39,960.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 36,720.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน -บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,908.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,142.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,998.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 1,836.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน -บาท 5. ดำเนินการติดตามและประเมินผล หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 25 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น 2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามโครงการ 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 38,160.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 42,840.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 39,960.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 36,720.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,908.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,142.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,998.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 1,836.-บาท 5. ดำเนินการติดตามและประเมินผล หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 25 สถานที่ออกกำลังกาย โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-03-10)

47.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น 2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามโครงการ 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 38,160.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 42,840.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 39,960.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,908.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,142.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,998.-บาท -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ 6 รายการ เป็นเงิน 26,000.-บาท 5. ดำเนินการติดตามและประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-02-06)

34.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น 2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามโครงการ 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 38,160.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 42,840.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,908.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 2,142.-บาท -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ 6 รายการ เป็นเงิน 26,000.-บาท 5. ดำเนินการติดตามและประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.40 (2020-01-17)

21.40

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการดำเนินตามโครงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตัดสิน สถานที่ เป็นต้น 2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 38,160.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,908.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เสนออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40,320.-บาท 3. เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,016.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เสนออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,880.-บาท เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,494.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เสนออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2768

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2768

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **